DUPLIKATY DOKUMENTÓW

WYSTAWIENIE  DUPLIKATU  LEGITYMACJI  SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

§ 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. nr 97 poz.624 z póź. zm.)

W przypadku utraty oryginału legitymacji, można wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Należy złożyć oświadczenie.

Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Łączności w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

54 1030 1508 0000 0005 5091 6029

Załączniki do wniosku: 1 zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty w wysokości 9 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTAWIENIE  DUPLIKATU  ŚWIADECTWA

Podstawa prawna:

§ 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. nr 97 poz.624 z póź. zm.)

W przypadku utraty oryginału świadectwa można wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Należy złożyć wypełniony kwestionariusz.

Za wydanie śwaidectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Łączności w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

54 1030 1508 0000 0005 5091 6029

Załączniki do wniosku: potwierdzenie wpłaty w wysokości 26 zł

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dokumentu, należy wypełnić upoważnienie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ

  1. W przypadku utraty świadectwa absolwent musi wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.
  2. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania – księgi arkuszy ocen.
  3. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
  4. Dokument zostanie sporządzony w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku.
  5. O załatwieniu sprawy – wydaniu duplikatu – zainteresowany dowiaduje się w sekretariacie.
  6. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie nauki są wydawane bezpłatnie.

Przysługujące prawa

  1. W przypadku braku dokumentacji przebiegu nauczania lub gdy nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić w drodze postępowania sądowego na podstawie odrębnych przepisów. Sekretariat szkoły lub właściwa miejscowo Delegatura Kuratorium Oświaty wyda zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
  2. Duplikat ma moc oryginału i może być wydany WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy oryginału się nie posiada lub jest on nieczytelny, porwany itp. Wówczas przy odbiorze nowego dokumentu, zniszczony należy zwrócić do sekretariatu szkoły.

Zespół Szkół Łączności

Technikum Łączności w Warszawie to jedna z najlepiej wyposażonych w Polsce szkół technicznych. Uczniowie pracują na najnowocześniejszych urządzeniach branży IT.

WEJDŹ
Skip to content