DUPLIKATY DOKUMENTÓW

WYSTAWIENIE  DUPLIKATU  LEGITYMACJI  SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

§ 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. nr 97 poz.624 z póź. zm.)

W przypadku utraty oryginału legitymacji, można wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Należy złożyć oświadczenie.

Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Łączności w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

54 1030 1508 0000 0005 5091 6029

Załączniki do wniosku: 1 zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty w wysokości 9 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTAWIENIE  DUPLIKATU  ŚWIADECTWA

Podstawa prawna:

§ 22 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. nr 97 poz.624 z póź. zm.)

W przypadku utraty oryginału świadectwa można wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Należy złożyć wypełniony kwestionariusz.

Za wydanie śwaidectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Łączności w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

54 1030 1508 0000 0005 5091 6029

Załączniki do wniosku: potwierdzenie wpłaty w wysokości 26 zł

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dokumentu, należy wypełnić upoważnienie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ

  1. W przypadku utraty świadectwa absolwent musi wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.
  2. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania – księgi arkuszy ocen.
  3. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
  4. Dokument zostanie sporządzony w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku.
  5. O załatwieniu sprawy – wydaniu duplikatu – zainteresowany dowiaduje się w sekretariacie.
  6. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie nauki są wydawane bezpłatnie.

Przysługujące prawa

  1. W przypadku braku dokumentacji przebiegu nauczania lub gdy nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić w drodze postępowania sądowego na podstawie odrębnych przepisów. Sekretariat szkoły lub właściwa miejscowo Delegatura Kuratorium Oświaty wyda zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
  2. Duplikat ma moc oryginału i może być wydany WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy oryginału się nie posiada lub jest on nieczytelny, porwany itp. Wówczas przy odbiorze nowego dokumentu, zniszczony należy zwrócić do sekretariatu szkoły.

Zespół Szkół Łączności

Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności

WEJDŹ
Skip to content