SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego pani Dagmara Sobkowiak.

Cotygodniowe spotkania Samorządów Uczniowskiego i klasowych odbywają się w poniedziałki na dużej przerwie (g. 11.15)  w sali 121.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w Ustawie o systemie oświaty (art. 55) i rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Należy pamiętać, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W naszej szkole w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybierany jest przewodniczący samorządu. Zasady wybierania i działania organów są określone przez regulamin. Samorząd ma prawo przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

Na przestrzeni ostatnich lat zainicjowano wiele przedsięwzięć, które urozmaicały życie szkoły.

Były to m.in. :

 • obsługa uroczystości szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • ślubowanie klas pierwszych;
 • pożegnanie klas maturalnych;
 • Święto Szkoły;
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego;
 • organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym np. Mikołajki, Halloween,  połowinki;
 • spotkania opłatkowe i wielkanocne;
 • zabezpieczanie imprez sportowych np. lekkoatletyczne czwartki, „Pierwszaki na start”, Dzień Sportu;
 • zabezpieczenie zajęć integracyjnych z edb klas pierwszych;

Uczniowie biorą udział w imprezach pozaszkolnych:

 • udział w I Kongresie  Młodzieżowej Rady Warszawy;
 • reprezentowanie szkoły na imprezach np. Giełda Zawodów, Targi Edukacyjne itp.;
 • udział w projekcie międzyszkolnym „Rozprzestrzeń szkołę”.

Nasza młodzież jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Dlatego chętnie podejmują działania charytatywne takie jak:

 • koordynowanie cyklicznego honorowego krwiodawstwa (wśród uczniów pełnoletnich);
 • udział w czterotygodniowej akcji na rzecz dzieci wychowywanych poza rodziną – przygotowanie informacji o akcji, zbiórka pieniędzy „Góra grosza”;
 • zbiórki darów na rzecz schroniska dla zwierząt;
 • zbiórka nakrętek plastikowych w ramach akcji „Zakręcona Warszawa” – nakrętki przeznaczane są na zakup wózków inwalidzkich i pomp insulinowych;
 • pomoc na rzecz dzieci z Domu Dziecka przy ul. Łukowskiej;
 • udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy;
 • udział w akcji „Pola Nadziei”.

Zespół Szkół Łączności

Technikum Łączności w Warszawie to jedna z najlepiej wyposażonych w Polsce szkół technicznych. Uczniowie pracują na najnowocześniejszych urządzeniach branży IT.

WEJDŹ
Skip to content