Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Łączności w Warszawie

Zespół Szkół Łączności w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsl.waw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • System nie spełnia wymagania dotyczącego kontrastu, elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru i koloru czcionki, ani zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym,
 • Brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami niż wykorzystanie klawiatury,
 • Brak dostępności do wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Warszawie Pani Alicja Wodecka.
 • E-mail: zs37@zs37.waw.pl
 • Telefon: +48 22 671 89 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Dzielnicy Praga-Południe
 • Adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
 • E-mail: urzad@pragapld.waw.pl
 • Telefon: +48224435555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne jest wejście od ulicy Afrykańskiej.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach niedostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach. W budynku nie ma wind. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak podjazdu dla wózków od strony głównego wejścia do szkoły i wyjść ewakuacyjnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku al. Stanów Zjednoczonych 24, +48 22 671 89 37 zs37@zs37.waw.pl

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wjazdu na teren szkoły od strony ulicy Urugwajskiej, po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Szkoły, tel: +48 22 671 89 37, e-mail: zs37@zs37.waw.pl

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Zespół Szkół Łączności

Technikum Łączności w Warszawie to jedna z najlepiej wyposażonych w Polsce szkół technicznych. Uczniowie pracują na najnowocześniejszych urządzeniach branży IT.

WEJDŹ
Skip to content