top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

technik teleinformatyk

 

Technik teleinformatyk

 

Nr cyfrowy zawodu: 351103

Ramowy plan godzin 2017

Ramowy plan nauczania: podstawa programowa 2019

 

Prezentacja o zawodzie

 

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych

Specjalizacja: Systemy i sieci komputerowe, łącza teletransmisyjne i światłowodowe

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę z zakresu telekomunikacji, elektroniki i informatyki.
Absolwent przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1) montowania i instalacji sprzętu komputerowego;

2) diagnozowania stanu technicznego komputerów;

3) instalowania systemów operacyjnych z Windows XP, Windows 7, Windows Serwer 2003 i 2008, systemy Linux
oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach,

4) budowania i uruchamiania sieci komputerowych LAN;

5) dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;

6) obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych: xDSL, ISDN, GSM, WLAN

7) instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych;

8) obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych;

9) montowania łączy teletransmisyjnych miedzianych i światłowodowych;

10) sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci.


Podczas nauki uczniowie wykorzystują:

1) pracownię systemów komputerowych

2) pracownię sieci teleinformatycznych


Praktyka zawodowa odbywana w instytucjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze teleinformatyki
(projektowanie, budowa, utrzymanie sieci teleinformatycznych, instalowanie, uruchamianie i serwisowanie sprzętu teleinformatycznego,
prowadzenie-administracja sieci komputerowych
.

 

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu (wg Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego):

 • zainteresowania informatyką i komunikacją sieciową
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności
 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi
 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna, umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • gotowość do wykonywania prac trudnych
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz nieuleganie frustracji
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności

 

 

STANOWISKA PRACY

Absolwent może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej

 • firmach montujących i sprzedających komputery

 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne

 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych

 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych

 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne

 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe

   

  Uczeń po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

   • E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
   • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
   • E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

  i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika teleinformatyka.

   

   

  Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik teleinformatyk

   

  klasa I

  klasa II

  klasa III

  klasa IV

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

   

   

   

   

   

  kwalifikacja E.15

   

  sesja zimowa

   

  kwalifikacja E.13

   

  sesja letnia

   

  kwalifikacja E.16

   

  sesja zimowa

   

   

   

   


bottom

Zespół Szkół Łączności