top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

 

Technik usług multimedialnych
/technik szerokopasmowej
komunikacji elektronicznej/

 

Nr cyfrowy zawodu: 311412 

                                         

Ramowy plan nauczania 2017

      Ramowy plan nauczania: podstawa programowa 2019

Ramowy plan nauczania od 2022

 

Prezentacja o zawodzie

 

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    montowania oraz konserwowania urządzeń wchodzących w skład systemów
       odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
2)    użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji
       satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
3)    naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
4)    uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład
        systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
5)    montowania i eksploatacji systemów odbiorczych telewizji naziemnej i satelitarnej oraz
       sieci kablowych;
6)    administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji
       satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

 

Podczas nauki uczniowie wykorzystują:

1)    pracownię elektrotechniki i elektroniki,
2)    pracownię instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej i naziemnej oraz sieci
        kablowej,
3)    pracownię systemów światłowodowych,

 

Wymagania psychofizyczne oraz kompetencje personalne i społeczne właściwe dla zawodu (wg Rozporządzenia MEN z dnia 29 lipca 2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Uczeń:

 • zainteresowania komunikacją elektroniczną
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności
 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi
 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna, umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • gotowość do wykonywania prac trudnych
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz nieuleganie frustracji
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności
 • prawidłowa koordynacja ruchowa
 • pełne widzenie barw

 

Możliwość zatrudnienia absolwentów:

Absolwent może być zatrudniony:

 • w firmach obsługujących światłowodowe sieci dostępowe,
 • w firmach dostarczających infrastrukturę światłowodową
 • u telekomunikacyjnych operatorów kablowych
 • w telewizjach kablowych
 • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego w sieciach szerokopasmowych

 

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów /nowa podstawa programowa/ potwiedzających kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 • INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika szeropoasmowej komunikacji elektronicznej.

 

 

 

 

 


bottom

Zespół Szkół Łączności