top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

 Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie.

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie /kwalifikacje, terminy, zasady zaliczenia, procedury itp./ dostępne są na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   cke.gov.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie   oke.waw.pl

 

 

Listy imienne, z podziałem na poszczególne zmiany, zostaną udostępnione
na tablicy w holu głównym miesiąc przed egzaminami
/zgodnie z procedurami CKE/OKE/.

 

DEKLARACJĘ WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO I DOPIERO WYPEŁNIONĄ DRUKUJEMY /TYLKO PODPISUJEMY RĘCZNIE/ !!!

 DEKLARACJE SKŁADAMY U WYCHOWAWCÓW DO 13 WRZEŚNIA

Technik teleinformatyk: 

- kwalifikacja INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie
                                systemami operacyjnymi

                                - deklaracja przystapienia do egzaminu

- kwalifikacja EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

                              - deklaracja przystapienia do egzaminu

- kwalifikacja EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

                           - deklaracja przystapienia do egzaminu

 

- kwalifikacja E.15 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

                           -  deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

- kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                        

- kwalifikacja E.16 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik teleinformatyk

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 kwalifikacja E.15

 

 

kwalifikacja 
EE.11
/podst. program. 2017/


kwalifikacja E.13

 

 

kwalifikacja 
EE.10
/podst. program. 2017/

kwalifikacja E.16

 

 

 

Technik informatyk: 

- kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
                                 i lokalnych sieci komputerowych

                                 - deklaracja przystapienia do egzaminu

- kwalifikacji INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

                                - deklaracja przystapienia do egzaminu

 

- kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

                             - deklaracja przystąpienia do egzaminu

- kwalifikacja EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

                            - deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

- kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                         

- kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                        

- kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                         

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik informatyk

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

kwalifikacja E.12

 

 

 

kwalifikacja 
EE.08
/podst. program. 2017/

 

kwalifikacja E.13

 

kwalifikacja 
EE.09
/podst. program. 2017/

 

kwalifikacja E.14

 

 

 

Technik telekomunikacji: 

- kwalifikacja INF.01- Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

                                - deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

- kwalifikacja EE.06 - Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

                             - deklaracja przystąpienia do egzaminu

- kwalifikacja EE.01 - Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

                             - deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

- kwalifikacja E.02 - Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                      

- kwalifikacja E.09 - Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                        

- kwalifikacja E.10 - Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                         

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik telekomunikacji

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 


kwalifikacja E.02

 

 

kwalifikacja 
EE.01
/podst. program. 2017/

 

kwalifikacja E.09

 

kwalifikacja 
EE.06
/podst. program. 2017/

 

kwalifikacja E.10

 

 

 

 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

-kwalifikacja INF.05 - Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej,
                                 kablowej i naziemnej

                                 - deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

- kwalifikacja EE.20 - Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

                             - deklaracja przystąpienia do egzaminu

- kwalifikacja EE.19 - Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej,
                               kablowej i naziemnej

                             - deklaracja przystąpienia do egzaminu 

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

 

 

kwalifikacja 
EE.19
/podst. program. 2017/

 

 

kwalifikacja 
EE.20
/podst. program. 2017/

 

 

Technik programista

- kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
                                  danych

                                 - deklaracja przystapienia do egzaminu

 


Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych:

-kwalifikacja INF.01 - Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

                                - deklaracja przystapienia do egzaminu

 

- kwalifikacja E.01 - Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

- kwalifikacja E.02 - Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

                           -deklaracja przystąpienia do egzaminu

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

klasa I

klasa II

klasa III

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

kwalifikacja E.01

 

sesja letnia

 

 

 

kwalifikacja E.02

 

sesja letnia

 

 

 

 


bottom

Zespół Szkół Łączności